Anunțuri


Analist-Programator/Inginer de sistem și Economist

Spitalul Municipal Mediaş organizează concurs în vederea ocupării următoarelor  posturi vacante: 

 • 1 post analist-programator/inginer de sistem
 • 1 post economist-RMC


Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 1. analist-programator/inginer de sistem
 • nivelul studiilor: studii universitare de licenţă cu diplomă de licenţă în domeniul informatică
 • vechime: nu necesită vechime în activitatea de informatică


 1. economist-RMC
 • nivelul studiilor: studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
 • vechime: minim 5 ani în specialitatea studiilor (costituie avantaj vechime în unități cu profil medical)


Dosarele se vor depune în perioada 14.02.2020 – 28.02.2020 la sediul unităţii împreună cu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. curriculum vitae;
 4. copiile diplomelor de studii şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe de la locurile de muncă care să ateste vechimea în muncă;
 6. copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 7. copie certificat de naştere;
 8. copie livret militar (dupa caz);
 9. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 10. cazier judiciar;


Bibliografia şi alte informaţii se pot obţine la numărul de telefon 0269-842550 int. 154 la biroul RUNOS sau pe site-ul instituţiei www.spitalulmedias.ro

CALENDAR CONCURS


BIBLIOGRAFIE ANALIST-PROGRAMATOR


BIBLIOGRAFIE ECONOMIST-RMC


Asistent medical generalist / Îngrijitoare curățenie / Lăcătuș mecanicÎNCHEIAT


Spitalul Municipal Mediaș organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi:

 • 5  posturi asistent medical generalist
 • 3  posturi îngrijitoare curățenie
 • 1 post lăcătuș mecanic


Condițiile specifice de participare pentru aceste posturi sunt:

Asistenți medicali generaliști

 • nivelul studiilor: postliceale(PL), studii scurtă durată(SSD), superioare(S)
 • nu necesită vechime


Îngrijitoare curățenie

 • nivelul studiilor : medii
 • nu necesită vechime


Lăcătuș mecanic

 • nivelul studiilor: medii
 • vechime în specialitate: minim 5  ani
 • orice alte calificări constituie avantaj


Dosarele se vor depune în perioada 10.12.2019 - 23.12.2019 la sediul unității împreună cu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. curriculum vitae;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă și/sau adeverințe de la locurile de muncă care să ateste vechimea în muncă;
 6. copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 7. copie certificat de naştere;
 8. copie livret militar (după caz);
 9. cazier judiciar  (pentru asistenți medicali)
 10. adeverință eliberată de OAMGMAMR (pentru asistenți medicali)
 11. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;


Bibliografia și alte informații se pot obține la numărul de telefon 0372 699154 -  biroul RUNOS, sau pe site-ul instituției www.spitalulmedias.ro

CALENDAR CONCURS ASISTENȚI MEDICALI

CALENDAR CONCURS ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE
CALENDAR CONCURS LĂCĂTUȘ MECANIC


BIBLIOGRAFIE ASISTENȚI MEDICALI

BIBLIOGRAFIE ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE

BIBLIOGRAFIE LĂCĂTUȘ MECANIC


ANALIST-PROGRAMATOR / INGINER de SISTEM ÎNCHEIAT

Spitalul Municipal Mediaş organizează concurs în vederea ocupării a:

 •  1 post analist-programator - inginer de sistem I


Condiţiile specifice de participare sunt:

 • nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul informatică
 • vechime: nu necesită vechime în activitatea de informatică

 

Dosarele se vor depune în perioada 28.08.2019 - 10.09.2019 la sediul unităţii împreună cu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. curriculum vitae;
 4. copiile diplomelor de studii şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe de la locurile de muncă care să ateste vechimea în muncă;
 6. copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 7. copie certificat de naştere;
 8. copie livret militar (după caz);
 9. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 10. cazier judiciar;


Bibliografia şi alte informaţii se pot obţine la numarul de telefon 0269-842550, int. 154 la biroul RUNOS sau pe site-ul instituţiei www.spitalulmedias.ro


CALENDAR CONCURS


BIBLIOGRAFIE

REFERENT DE SPECIALITATE ACHIZIȚII PUBLICE ÎNCHEIAT

 SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ organizează concurs în vederea ocupării a:

 •  2 posturi referent de specialitate în cadrul biroului achiziții publice


Condiţiile specifice de participare sunt:

 • nivelul studiilor: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic
 • vechime: nu necesită vechime

      

Dosarele se vor depune în perioada 28.08.2019 - 10.09.2019 la sediul unităţii împreună cu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. curriculum vitae;
 4. copiile diplomelor de studii şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau adeverinţe de la locurile de muncă care să ateste vechimea în muncă;
 6. copie certicat de căsatorie (dacă este cazul);
 7. copie certificat naștere;
 8. copie livret militar (după caz);
 9. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 10. cazier judiciar;

 

Bibliografia şi alte informaţii se pot obţine la numărul de telefon 0269-842550, int. 154 la biroul RUNOS sau pe site-ul institutiei www.spitalulmedias.ro


CALENDAR CONCURS


BIBLIOGRAFIE

Analist-Programator / Inginer de sistem ÎNCHEIAT

Spitalul Municipal Mediaș organizează concurs în vederea ocupării unui post de

 • Analist-Programator / Inginer de sistem I  


Condițiile specifice de participare pentru acest post sunt:

 • nivelul studiilor :  superioare
 • vechime : 3 ani și 6 luni în activitatea de informatică


Dosarele se vor depune în perioada 25.06.2019 - 08.07.2019 la sediul unității împreună cu următoarele documente:

 1. cerere de inscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. curriculum vitae;
 4. copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă și/sau adeverințe de la locurile de muncă care să ateste vechimea în muncă;
 6. copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 7. copie certificat de naştere;
 8. copie livret militar (după caz);
 9. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;


Bibliografia și alte informații se pot obține la numărul de telefon 0269-842550 int. 154, la biroul RUNOS sau pe site-ul instituției www.spitalulmedias.ro


CALENDAR CONCURS

BIBLIOGRAFIE

Asistenți medicali generaliști și Îngrijitoare de curățenie ÎNCHEIAT

 Spitalul Municipal Mediaș organizează concurs în vederea ocupării a:

 

Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

 1. asistenți medicali generaliști:
 •  nivelul studiilor : postliceale, studii de scurtă durată sau superioare
 • nu necesită vechime


 1. îngijitoare de curățenie
 • nivelul studiilor : medii
 • nu necesita vechime


Dosarele se pot depune în perioada 19.03.2019 – 29.03.2019 la sediul unității împreună cu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. curriculum vitae;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale altor cumente care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă și/sau adeverințe de la locurile de muncă anterioare care să ateste vechimea în muncă;
 6. copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 7. copie certificat de naştere;
 8. copie livret militar (după caz);
 9. cazier judiciar  (pentru asistenți medicali);
 10. adeverința eliberată de OAMGMAMR (pentru asistenți medicali);
 11. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

  

Bibliografia și alte informații pot fi obținute la numărul de telefon 842550 interior 154, la biroul RUNOS sau urmând link-urile de mai sus


Medic Oftalmolog ÎNCHEIAT

SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ord. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea, pe perioadă determinată a:


 • 1 post de medic specialist oftalmolog în cadrul Compartimentului Oftalmologie


Se acceptă la concurs doar medici specialiști care nu îndeplinesc condițiile de pensionare la data depunerii cererilor de înscriere.

Spitalul Municipal Mediaș oferă salarizare în conformitate cu legislația în vigoare.


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. Cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. Copia diplomei de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 3. Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. Cazierul judiciar;
 7. Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. Chitanţa de plată a taxei de concurs.
 9. Copia actului de identitate în termen de valabilitate.


Taxa de concurs este de 50 lei şi se achită la sediul unităţii sau în contul RO73TREZ57721F332100XXXX deschis la Trezoreria Mediaş.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de  medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, str. Cloşca nr. 2 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0269/842550 int.151

Medic cu competenţe limitate în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe ÎNCHEIAT

SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ord. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea a:

 • 1 post de medic cu competenţe limitate  în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe  pe perioadă determinată.


Se acceptă la concurs doar medici medicină generală cu drept de liberă practică și care nu îndeplinesc condițiile de pensionare la data depunerii cererilor de înscriere.

Spitalul Municipal Mediaș oferă salarizare în conformitate cu legislația în vigoare.


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. Cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. Copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 3. Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. Cazierul judiciar;
 7. Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. Chitanţa de plată a taxei de concurs.
 9. Copia actului de identitate în termen de valabilitate.


Taxa de concurs este de 50 lei şi se achită la sediul unităţii sau în contul unităţii deschis la Trezoreria Mediaş RO73TREZ57721F332100XXXX.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de  medic medicină generală cu drept de liberă practică.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, str. Cloşca nr. 2 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Relații suplimentare se pot obtine la telefon 0269/842550 int.151


Medic Oncolog ÎNCHEIAT


ANUNȚ


SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următorul post pe perioadă determinată: • 1 post de medic specialist oncolog  în cadrul Compartimentului Oncologie pe perioadă determinată.


Se acceptă la concurs doar medici specialiști și care nu îndeplinesc condițiile de pensionare la data depunerii cererii de înscriere.

Spitalul Municipal Mediaș oferă salarizare în conformitate cu legislația în vigoare.


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. Cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. Copie diplomă de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 3. Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. Cazierul judiciar;
 7. Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. Chitanţa de plată a taxei de concurs.
 9. Copia actului de identitate în termen de valabilitate.


Taxa de concurs este de 50 lei şi se achită la sediul unităţii sau în contul unităţii deschis la Trezoreria Mediaş RO73TREZ57721F332100XXXX.


Tematica de concurs este cea pentru examenul de  medic specialist.


Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, str. Cloşca nr. 2 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.


Relații suplimentare se pot obține la telefon 0269/842550 int.151Manager

Constantin Gheorghe Nicorici


Șef birou Runos

ec. Sanda Novac

Medic medicină generală cu drept de liberă practică în cadrul C.P.U. ÎNCHEIAT

SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următorul post pe perioadă determinată:

- 1 post de medic medicină generală cu drept de liberă practică  în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe  pe perioadă determinată.


Se acceptă la concurs doar medici medicină generală cu drept de liberă practică și care nu îndeplinesc condițiile de pensionare la data depunerii cererilor de înscriere.


Spitalul Municipal Mediaș oferă salarizare în conformitate cu legislația în vigoare.


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. Cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. Copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 3. Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. Cazierul judiciar;
 7. Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. Chitanţa de plată a taxei de concurs.
 9. Copia actului de identitate în termen de valabilitate.


Taxa de concurs este de 50 lei şi se achită la sediul unităţii sau în contul unităţii deschis la Trezoreria Mediaş RO73TREZ57721F332100XXXX.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de  medic medicină generală cu drept de liberă practică .

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, str. Cloşca nr. 2 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0269/842550 int.151