Medic cu competenţe limitate  în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe

SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ord. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea a:

  • 1 post de medic cu competenţe limitate  în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe  pe perioadă determinată.


Se acceptă la concurs doar medici medicină generală cu drept de liberă practică și care nu îndeplinesc condițiile de pensionare la data depunerii cererilor de înscriere.

Spitalul Municipal Mediaș oferă salarizare în conformitate cu legislația în vigoare.


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  1. Cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
  2. Copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
  3. Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
  6. Cazierul judiciar;
  7. Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  8. Chitanţa de plată a taxei de concurs.
  9. Copia actului de identitate în termen de valabilitate.


Taxa de concurs este de 50 lei şi se achită la sediul unităţii sau în contul unităţii deschis la Trezoreria Mediaş RO73TREZ57721F332100XXXX.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de  medic medicină generală cu drept de liberă practică.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, str. Cloşca nr. 2 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Relații suplimentare se pot obtine la telefon 0269/842550 int.151