SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi :

 

 • 5 posturi de asistent medical generalist pe perioadă determinată
 • 6 posturi de îngrijitoare curățenie pe perioadă nedeterminată
 • 1 post economist pe perioadă nedeterminată
 • 1 post economist/jurist/referent de specialitate pe perioadă nedeterminată
 • 1 post economist/jurist/referent de specialitate pe perioadă determinată
 • 1 post electrician pe perioadă nedeterminată
 • 1 post brancardier pe perioadă nedeterminată

Calendar concurs

 

Condiţiile specifice de participare pentru aceste posturi sunt:

 1. Asistent medical generalist
 • nivelul studiilor: postliceală(PL), studii de scurtă durată(SSD), superioare(S)
 • vechime: nu necesită vechime

Bibliografie Asistent Medical Generalist

 

 1. Îngrijitoare curățenie
 • nivelul studiilor: medii
 • vechime: nu necesită vechime

Bibliografie Îngrijitoare curățenie

 

 1. Economist (birou Financiar-Contabilitate)
 • nivelul studiilor: universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul economic
 • vechime: minim 5 ani în activitate contabilă (experiența în domeniul bugetar constituie avantaj)

Bibliografie Economist (birou Financiar-Contabilitate)

 

 1. Economist/jurist/referent de specialitate pe perioadă nedeterminată (serviciul Achiziții)
 • nivelul studiilor: universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniu
 • vechime: minim 3 ani (experientă în activitatea de achiziții constituie un avantaj)

Bibliografie Economist/jurist/referent de specialitate pe perioadă nedeterminată (serviciul Achiziții)

 

 1. Economist/jurist/referent de specialitate pe perioadă determinată (serviciul Achiziții)
 • nivelul studiilor: universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniu
 • vechime: nu necesită vechime

Bibliografie Economist/jurist/referent de specialitate pe perioadă determinată (serviciul Achiziții)

 

 1. Electrician
 • nivelul studiilor: medii de specialitate
 • vechime: nu necesită vechime

Bibliografie electrician

 

 1. Brancardier
 • nivelul studiilor: medii
 • vechime: nu necesită vechime

Bibliografie Brancardier

 

Dosarele se vor depune în perioada 29.06.2022 – 12.07.2022 la sediul unităţii împreună cu următoarele  documente:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă/adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. adeverinţa eliberată de OAMGMAMR (pentru asistenții medicali).

 

Bibliografia şi alte informaţii se pot obţine la numărul de telefon 0372 699 154, biroul RUNOS, sau pe site-ul institutiei www.spitalulmedias.ro

 

MANAGER,

NICORICI CONSTANTIN GHEORGHE