SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi :

  • 1 post kinetoterapeut debutant pe perioadă nedeterminată

 Calendar concurs

Tematică și bibliografie

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

  • nivelul studiilor: universitare de licență absolvite în domeniu
  • vechime: nu se solicită

 

Dosarele se vor depune în perioada 04.07.2022-15.07.2022 la sediul unităţii împreună cu următoarele documente:

  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducerii unității;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  4. carnetul de muncă/adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae;

 

Bibliografia şi alte informaţii se pot obţine la numărul de telefon 0372 699 154, biroul RUNOS, sau pe site-ul institutiei www.spitalulmedias.ro

 

MANAGER,

NICORICI CONSTANTIN GHEORGHE