SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, după cum urmează:

 • 1 post de medic specialist în specialitatea epidemiologie – post unic, pe perioadă determinată la CPLIAAM în data de 18.07.2023;

Concursul se va susține la sediul unității din localitatea Mediaș, str. Cloșca nr. 2, județul Sibiu

Condiții generale de participare la concurs:

    1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
    2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
    3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
    4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
    5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
    6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
    7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea infracțiunii sau fața de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
    8. nu a comis infracțiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
    9. persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;

  Condiţiile specifice privind pregătirea profesională:

  • medici cu drept de liberă practică, specialiști confirmați în specialitate;

  Principalele cerinţe: conform prevederilor din fişa postului. Fişele de post sunt afişate la sediul unităţii.

  Dosarele de înscriere la concurs se depun de luni – joi între orele 8.00-15.00, Vineri între orele 8.00-12.00, termenul limită de depunere a dosarelor este data de 07.07.2023 (inclusiv), ora 13.00, la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Mediaș.

  Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

    1. formular de înscriere la concurs (PDF, DOCX), conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr. 1336/2022;
    2. copia diplomei de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
    3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
    4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
    5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
    6. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
    7. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
    8. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
    9. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unițătile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
    10. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilitați sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
    11. curriculum vitae, model comun european.
   1.  

  Anunțul de concurs, bibliografia și calendarul sunt afișate la avizier și pe site-ul unității www.spitalulmedias.ro

  Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Mediaș, str. Cloșca nr. 2, telefon 0269/842550 int.154 – Birou Runos.

  În cazul nepromovării concursului se vor elibera, pe baza unei cereri adresate conducerii, numai documentele depuse în original.

  Depunerea corectă și completă a documentației din dosarul de concurs revine candidatului.

  Dosarele depuse după termenul de depunere vor fi respinse.

  Verificarea identității candidaților înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărții de identitate. După verificarea identității candidaților, ieșirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de către unul dintre membrii comisiei de concurs sau de către persoanele care asigură supravegherea.

  Calendarul de desfășurare a concursului este:

  Nr. crt.ActivitățiData și ora
  1.Publicarea anunțului03.07.2023
  2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs07.07.2023, ora 13:00
  3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs10.07.2023, ora 11:00
  4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor10.07.2023, ora 13:00
  5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor11.07.2023, ora 10:00
  6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor11.07.2023, ora 15:00
  7.Susţinerea probei scrise18.07.2023, ora 09:00
  8.Afişarea rezultatului probei scrise18.07.2023, ora 15:00
  9.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise19.07.2023 ora 11:00
  10.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor19.07.2023 ora 15:00
  11.Susţinerea probelor practice de epidemiologie generală și de epidemiologie specială20.07.2023 ora 09:00
  12.Afișarea rezultatelor finale concurs24.07.2023

  Bibliografie și tematică

  Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Mediaș, str. Cloșca nr.2, pe website www.spitalulmedias.ro sau la telefon 0269/842550 int.154 – Birou Runos.

   

  MANAGER,

  NICORICI CONSTANTIN GHEORGHE

   

  Șef birou R.U.N.O.S.

  ec. Sanda Novac