SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ  cu sediu în județul Sibiu, localitatea Mediaș, str. Cloșca nr. 2, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, după cum urmează:

  • Denumirea postului: MEDIC SPECIALIST în specialitatea neonatologie
  • Numărul posturilor: 1 post vacant bugetat
  • Nivelul postului: funcție de execuție
  • Compartiment/Structură: compartiment Neonatologie
  • Durata timpului de lucru: 7 ore pe zi; 35 ore pe săptămână
  • Perioada: DETERMINATĂ

Condiții generale de participare la concurs:

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post
  incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea infracțiunii sau fața de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 • persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

 • La concursul pentru postul de medic specialist se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști confirmați în specialitatea respectivă în care se publică postul;
 • Vechime în domeniul studiilor: fără vechime

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs (PDF, DOCX), conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr. 1336/2022;
 2. copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7.  certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilitați sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unițătile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 06.03.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Municipal Mediaș, str. Cloșca nr.2, loc Mediaș, jud. Sibiu.. Până la 13.03.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 14.03.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 15.03.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 16.03.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.03.2023, ora 13.00
7. Susţinerea probei scrise 03.04.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.04.2023, ora 15.00
9 Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 04.04.2023 ora 15.00
10 Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 05.04.2023 ora 15.00
11. Susţinerea probei clinice si practice se vor anunța în termen de 3 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Datele si orele probelor practice si clinice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
12. Afişarea rezultatului final al concursului 10.04.2023

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

A. PROBA SCRISĂ

 1. Evaluare și diagnostic prenatal al patologiilor fetale. Fiziologia tranziției neonatale.
 2. Nou-născutul cu risc – clasificare, anticipare, evaluare, management și prognostic.
 3. Nou-născutul cu greutate extrem de mică, probleme specifice și management.
 4. Traumatismul mecanic la naștere.
 5. Nutriția enterală a nou-născutului la termen și prematur; lapte matern și formule de lapte specifice.
 6. Nutriție parenterală.
 7. Anomalii genetice în perioada neonatală.
 8. Nou-născutul din sarcina multiplă.
 9. Sindrom de abstinență neonatală.
 10. Hidropsul fetal.
 11. Sindromul de detresă respiratorie al nou-născutului.
 12. Displazie bronhopulmonară.
 13. Sindrom de aspiratie de meconium.
 14. Tahipneea tranzitorie a nou-născutului.
 15. Sindrom de pierdere de aer.
 16. Hemoragia pulmonară neonatală.
 17. Hipertensiunea pulmonară persistentă neonatală.
 18. Apneea neonatală.
 19. Suport respirator neonatal. Oxigenoterapie. Ventilație invazivă și noninvazivă.
 20. Șocul neonatal
 21. Boli cardiace în perioada neonatală.
 22. Bolile hemoragice ale nou-născutului.
 23. Anomalii trombocitare neonatale (trombocitopenii, trombocitopatii, tromboza)
 24. Anemie neonatală.
 25. Policitemia și sindromul de hipervâscozitate sanguină.
 26. Hipo- și hiperglicemia neonatală.
 27. Diabetul gestațional. Nou-născutul din mamă cu diabet.
 28. Anomalii ale calciului și magneziului seric.
 29. Managementul apei și electroliților.
 30. Erori metabolice înnăscute.
 31. Anomalii tiroidiene în perioada neonatală.
 32. Hiperbilirubinemia neonatală.
 33. Enterocolita ulceronecrotică neonatală.
 34. Hemoragiile intracraniene. Leucomalacia periventriculară.
 35. Asfixia perinatală și encefalopatia hipoxic-ischemică.
 36. Convulsiile neonatale.
 37. Defecte de tub neural.
 38. Probleme ortopedice neonatale.
 39. Osteopenia de prematuritate.
 40. Urgențe chirurgicale neonatale.
 41. Infecțiile cronice intrauterine.
 42. Infecții bacteriene și fungice neonatale.
 43. Infecții virale în perioada neonatală.
 44. Retinopatia de prematuritate.
 45. Patologia auditivă la nou-născut.
 46. Durerea și stresul neonatal.
 47. Patologie renală neonatală
 48. Anomalii vasculare în perioada neonatală.

Bibliografie:

 1. Cloherty și Stark Ghid Practic de Neonatologie, ediția 8-a, Editura Hipocrate 2019
 2. Williams Obstetrică, editia 24-a, Editura Hipocrate 2017 – capitolele 32, 33, 34, 35
 3. Oxford Ghid Practic de Neonatologie, ediția 2-a, Editura Hipocrate 2018

B. PROBA PRACTICĂ

 1. Tehnica de spălare corectă a mâinilor
 2. Proceduri – indicații, complicații, descrierea tehnicii, efectuarea:
  • Cateterismul venei și arterelor ombilicale
  • Ventilația cu presiune pozitivă cu balon pe mască
  • Intubația traheală
  • Masajul cardiac extern
  • Puncția lombară
  • Puncția pleurală; drenajul pleural în sistem închis; toracocenteza
  • Montarea sondei urinare
  • Paracenteza (pentru extragerea lichidului de ascită)
  • Puncția evacuatorie ventriculară
 3. Managementul termoreglării la nou-născutul prematur
 4. Fototerapia: indicații, complicații.
 5. Exsangvinotransfuzia: indicații, complicații, descrierea și tehnica de execuție.
 6. Interpretarea rezultatelor investigațiilor paraclinice:
  • Examen radiologic
  • Examen ecografic
  • Electrocardiograma
  • Buletin analize sangvine
  • Examen LCR
 7. Ventilație asistată non-invazivă și invazivă: indicații, algoritmul de modificare a parametrilor de ventilație în funcție de patologie.
 8. Modificarea parametrilor de ventilație în vederea corectării anomaliilor gazelor sangvine și ale echilibrului acido-bazic.
 9. Interpretarea curbelor de ventilație.
 10. Administrarea surfactantului: tehnica, doza, indicații, complicații.
 11. Nutriția parenterală – periferică versus centrală: indicații, complicații, compoziție, concentrație soluții folosite.
 12. Corectarea hipoglicemiei
 13. Corectarea hipotensiunii arteriale (șocul neonatal)
 14. Corectarea acidozei metabolice
 15. Tratamentul insuficienței cardiace
 16. Persistența de canal arterial – indicatii si tratament terapeutic.
 17. Managementul terapeutic al malformațiilor congenitale cardiace duct-dependente
 18. Managementul terapeutic al celor mai frecvente aritmii neonatale.
 19. Utilizarea medicației indicate în resuscitarea neonatală (adrenalina, noradrenalina, volum-expanderi: SF, sânge total).
 20. Terapia convulsiilor neonatale: ierarhizarea anticonvulsivantelor, dozele și modul de administrare

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Mediaș, str. Cloșca nr.2, pe website www.spitalulmedias.ro sau la telefon 0269/842550 int.154 – Birou Runos.

MANAGER,

NICORICI CONSTANTIN GHEORGHE

 

Șef birou R.U.N.O.S.

ec. Sanda Novac