SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, după cum urmează:

 • 1 post de medic specialist în specialitatea urgență/medicină de familie cu atestat de urgență pe perioadă nedeterminată la Compartiment primiri urgențe în data de 12.03.2024;
 • 1 post de medic specialist în specialitatea radiologie pe perioadă nedeterminată la Laborator radiologie și imagistică medicală în data de 05.03.2024;
 • 1 post de medic specialist în specialitatea radiologie pe perioadă determinată la Laborator radiologie și imagistică medicală în data de 05.03.2024;
 • 1 post de medic specialist în specialitatea medicină de laborator pe perioadă nedeterminată la Laborator clinic analize medicale în data de 29.02.2024;
 • 1 post de medic specialist în specialitatea oftalmologie pe perioadă nedeterminată la Secția Oftalmologie în data de 11.03.2024;
 • 1 post de medic specialist în specialitatea cardiologie pe perioadă nedeterminată la Secția Cardiologie în data de 04.03.2024;
 • 1 post de medic specialist în specialitatea boli infecțioase pe perioadă nedeterminată la Secția Boli Infecțioase în data de 11.03.2024;
 • 1 post de medic specialist în specialitatea pediatrie pe perioadă nedeterminată la Compartiment primiri urgențe în data de 12.03.2024;
 • 1 post de medic specialist în specialitatea pediatrie pe perioadă nedeterminată la Secția Pediatrie în data de 12.03.2024;
 • 1 post de medic rezident ultimul an specialitatea urologie pe perioadă nedeterminată la Compartiment Urologie în data de 12.03.2024;
 • 1 post de medic specialist în specialitatea neurologie pe perioadă nedeterminată la Secția Neurologie în data de 11.03.2024;

Concursul se va susține la sediul unității din localitatea Mediaș, str. Cloșca nr. 2, județul Sibiu

 

Condiții generale de participare la concurs:

 

    1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
    2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
    3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
    4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
    5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
    6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
    7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea infracțiunii sau fața de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
    8. nu a comis infracțiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
    9. persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;

   

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

  • La concursul pentru postul de medic specialist se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști confirmați în specialitatea respectivă în care se publica postul;
  • Vechime în domeniul studiilor: fără vechime

  Principalele cerinţe: conform prevederilor din fişa postului. Fişele de post se pot consulta la sediul unităţii.

  Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

   

    1. formular de înscriere la concurs (PDF, DOCX), conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr. 1336/2022;
    2. copia diplomei de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
    3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
    4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
    5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
    6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
    7. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
    8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
    9. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
    10. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
    11. curriculum vitae, model comun european
   1.  

   

  Anunțul de concurs, bibliografia și calendarul sunt afișate la avizier și pe site-ul unității www.spitalulmedias.ro

   

  Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Mediaș, str. Cloșca nr. 2, telefon 0269/842550 int.154 – Birou Runos.

   

  În cazul nepromovării concursului se vor elibera, pe baza unei cereri adresate conducerii, numai documentele depuse în original.

   

  Depunerea corectă și completă a documentației din dosarul de concurs revine candidatului.

   

  Dosarele depuse după termenul de depunere vor fi respinse.

   

  Verificarea identității candidaților înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărții de identitate. După verificarea identității candidaților, ieșirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de către unul dintre membrii comisiei de concurs sau de către persoanele care asigură supravegherea.

   

  Calendarul de desfășurare a concursului este:

  Pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea urgență/medicină de familie cu atestat de urgență:

  Nr. crt.ActivitățiData și ora
  1.Publicarea Anunțului01.02.2024
  2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs15.02.2024, ora 13.00
  3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs15.02.2024, ora 15.00
  4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor15.02.2024, ora 16.00
  5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor16.02.2024, ora 10.00
  6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.02.2024, ora 13.00
  7.Susţinerea probei scrise12.03.2024, ora 10.00
  8.Afişarea rezultatului probei scrise12.03.2024, ora 15.00
  9.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise13.03.2024 ora 10.00
  10.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor13.03.2024 ora 15.00
  11.Susţinerea probei clinice și practice se vor anunța în termen de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Datele și orele probelor practice și clinice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
  12.Afișarea rezultatelor finale concurs20.03.2024

  Pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea radiologie perioadă nedeterminată:

  Nr. crt.ActivitățiData și ora
  1.Publicarea Anunțului01.02.2024
  2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs15.02.2024, ora 13.00
  3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs15.02.2024, ora 15.00
  4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor15.02.2024, ora 16.00
  5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor16.02.2024, ora 10.00
  6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.02.2024, ora 13.00
  7.Susţinerea probei scrise05.03.2024, ora 10.00
  8.Afişarea rezultatului probei scrise05.03.2024, ora 15.00
  9.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise06.03.2024 ora 10.00
  10.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor06.03.2024 ora 15.00
  11.Susţinerea probei clinice și practice se vor anunța în termen de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Datele și orele probelor practice și clinice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
  12.Afișarea rezultatelor finale concurs13.03.2024

  Pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea radiologie perioadă determinată:

  Nr. crt.ActivitățiData și ora
  1.Publicarea Anunțului01.02.2024
  2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs15.02.2024, ora 13.00
  3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs15.02.2024, ora 15.00
  4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor15.02.2024, ora 16.00
  5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor16.02.2024, ora 10.00
  6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.02.2024, ora 13.00
  7.Susţinerea probei scrise05.03.2024, ora 10.00
  8.Afişarea rezultatului probei scrise05.03.2024, ora 15.00
  9.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise06.03.2024 ora 10.00
  10.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor06.03.2024 ora 15.00
  11.Susţinerea probei clinice și practice se vor anunța în termen de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Datele și orele probelor practice și clinice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
  12.Afișarea rezultatelor finale concurs13.03.2024

  Pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea medicină de laborator:

  Nr. crt.ActivitățiData și ora
  1.Publicarea Anunțului01.02.2024
  2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs15.02.2024, ora 13.00
  3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs15.02.2024, ora 15.00
  4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor15.02.2024, ora 16.00
  5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor16.02.2024, ora 10.00
  6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.02.2024, ora 13.00
  7.Susţinerea probei scrise29.02.2024, ora 10.00
  8.Afişarea rezultatului probei scrise29.02.2024, ora 15.00
  9.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise01.03.2024 ora 10.00
  10.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor01.03.2024 ora 15.00
  11.Susţinerea probei clinice și practice se vor anunța în termen de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Datele și orele probelor practice și clinice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
  12.Afișarea rezultatelor finale concurs08.03.2024

  Pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea oftalmologie:

  Nr. crt.ActivitățiData și ora
  1.Publicarea Anunțului01.02.2024
  2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs15.02.2024, ora 13.00
  3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs15.02.2024, ora 15.00
  4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor15.02.2024, ora 16.00
  5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor16.02.2024, ora 10.00
  6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.02.2024, ora 13.00
  7.Susţinerea probei scrise11.03.2024, ora 10.00
  8.Afişarea rezultatului probei scrise11.03.2024, ora 15.00
  9.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise12.03.2024 ora 10.00
  10.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor12.03.2024 ora 15.00
  11.Susţinerea probei clinice și practice se vor anunța în termen de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Datele și orele probelor practice și clinice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
  12.Afișarea rezultatelor finale concurs19.03.2024

  Pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea cardiologie:

  Nr. crt.ActivitățiData și ora
  1.Publicarea Anunțului01.02.2024
  2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs15.02.2024, ora 13.00
  3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs15.02.2024, ora 15.00
  4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor15.02.2024, ora 16.00
  5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor16.02.2024, ora 10.00
  6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.02.2024, ora 13.00
  7.Susţinerea probei scrise04.03.2024, ora 10.00
  8.Afişarea rezultatului probei scrise04.03.2024, ora 15.00
  9.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise05.03.2024 ora 10.00
  10.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor05.03.2024 ora 15.00
  11.Susţinerea probei clinice și practice se vor anunța în termen de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Datele și orele probelor practice și clinice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
  12.Afișarea rezultatelor finale concurs12.03.2024

  Pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea boli infecțioase:

  Nr. crt.ActivitățiData și ora
  1.Publicarea Anunțului01.02.2024
  2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs15.02.2024, ora 13.00
  3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs15.02.2024, ora 15.00
  4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor15.02.2024, ora 16.00
  5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor16.02.2024, ora 10.00
  6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.02.2024, ora 13.00
  7.Susţinerea probei scrise11.03.2024, ora 10.00
  8.Afişarea rezultatului probei scrise11.03.2024, ora 15.00
  9.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise12.03.2024 ora 10.00
  10.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor12.03.2024 ora 15.00
  11.Susţinerea probei clinice și practice se vor anunța în termen de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Datele și orele probelor practice și clinice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
  12.Afișarea rezultatelor finale concurs19.03.2024

  Pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea pediatrie pe perioadă nedeterminată la Compartiment Primiri Urgențe:

  Nr. crt.ActivitățiData și ora
  1.Publicarea Anunțului01.02.2024
  2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs15.02.2024, ora 13.00
  3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs15.02.2024, ora 15.00
  4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor15.02.2024, ora 16.00
  5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor16.02.2024, ora 10.00
  6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.02.2024, ora 13.00
  7.Susţinerea probei scrise12.03.2024, ora 10.00
  8.Afişarea rezultatului probei scrise12.03.2024, ora 15.00
  9.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise13.03.2024 ora 10.00
  10.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor13.03.2024 ora 15.00
  11.Susţinerea probei clinice și practice se vor anunța în termen de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Datele și orele probelor practice și clinice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
  12.Afișarea rezultatelor finale concurs20.03.2024

  Pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea pediatrie:

  Nr. crt.ActivitățiData și ora
  1.Publicarea Anunțului01.02.2024
  2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs15.02.2024, ora 13.00
  3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs15.02.2024, ora 15.00
  4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor15.02.2024, ora 16.00
  5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor16.02.2024, ora 10.00
  6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.02.2024, ora 13.00
  7.Susţinerea probei scrise12.03.2024, ora 10.00
  8.Afişarea rezultatului probei scrise12.03.2024, ora 15.00
  9.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise13.03.2024 ora 10.00
  10.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor13.03.2024 ora 15.00
  11.Susţinerea probei clinice și practice se vor anunța în termen de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Datele și orele probelor practice și clinice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
  12.Afișarea rezultatelor finale concurs20.03.2024

  Pentru ocuparea postului de medic rezident în specialitatea urologie:

  Nr. crt.ActivitățiData și ora
  1.Publicarea Anunțului01.02.2024
  2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs15.02.2024, ora 13.00
  3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs15.02.2024, ora 15.00
  4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor15.02.2024, ora 16.00
  5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor16.02.2024, ora 10.00
  6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.02.2024, ora 13.00
  7.Susţinerea probei scrise12.03.2024, ora 10.00
  8.Afişarea rezultatului probei scrise12.03.2024, ora 15.00
  9.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise13.03.2024 ora 10.00
  10.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor13.03.2024 ora 15.00
  11.Susţinerea probei clinice și practice se vor anunța în termen de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Datele și orele probelor practice și clinice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
  12.Afișarea rezultatelor finale concurs20.03.2024

  Pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea neurologie:

  Nr. crt.ActivitățiData și ora
  1.Publicarea Anunțului01.02.2024
  2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs15.02.2024, ora 13.00
  3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs15.02.2024, ora 15.00
  4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor15.02.2024, ora 16.00
  5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor16.02.2024, ora 10.00
  6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.02.2024, ora 13.00
  7.Susţinerea probei scrise11.03.2024, ora 10.00
  8.Afişarea rezultatului probei scrise11.03.2024, ora 15.00
  9.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise12.03.2024 ora 10.00
  10.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor12.03.2024 ora 15.00
  11.Susţinerea probei clinice și practice se vor anunța în termen de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Datele și orele probelor practice și clinice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
  12.Afișarea rezultatelor finale concurs19.03.2024

   

   

   

  Tematică și Bibliografie

   

  Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Mediaș, str. Cloșca nr.2, pe website www.spitalulmedias.ro sau la telefon 0372/699154 – compartiment RUNOS.

   

  MANAGER,

   

  NICORICI CONSTANTIN GHEORGHE

   

  Șef Serviciu M.C. și R.U.

   

  ec. Sanda Novac