În temeiul prevederilor art. 27 din Legea nr. 55 din 15 mai 2020, ale O.M.S. nr. 905 din 26 mai 2020 și ale art. 21 din Legea nr. 136 din 18 iulie 2020, Spitalul Municipal Mediaș, anunţă angajarea fără concurs pe durată determinată pe perioada stării de alertă și până la maximum 30 de zile de la încetarea stării de alertă, a următoarelor posturi vacante:

 • 1 POST DE ZUGRAV
 • 1 POST DE INSTALATOR
 • 1 POST DE LĂCĂTUȘ MECANIC
 • 3 POSTURI DE MUNCITORI NECALIFICATI (2 POSTURI PENTRU BUCĂTĂRIE, 1 POST PENTRU CURTE)
 • 1 POST DE NUTRIȚIONIST

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

CONDIŢII GENERALE:

 • Candidatul are cetăţenie română, cetăţenie a statelor membre U.E. sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
 • Candidatul are domiciliul în România;
 • Candidatul cunoaşte limba română vorbit şi scris;
 • Candidatul are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • Candidatul are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Candidatul are o stare de sănătate corespunzătoare postului;
 • Candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:

Pentru postul de zugrav, instalator, lăcătuș mecanic:

 • Certificat de studii în domeniul de specialitate;
 • Cerere de angajare;
 • Actul de identitate (copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Documente (copie) care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • Carnetul de muncă în copie sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • Adeverinţa medicală privind starea de sănătate, eliberată de medicul de familie;
 • Curriculum vitae;
 • Certificate naştere, certificate căsătorie (copie);

Pentru postul de muncitor necalificat:

 • Certificat de studii – minim şcoală generală;
 • Cerere de angajare;
 • Actul de identitate (copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Documente (copie) care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • Carnetul de muncă în copie sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • Adeverinţa medicală privind starea de sănătate, eliberată de medicul de familie;
 • Curriculum vitae;
 • Certificate naştere, certificate căsătorie (copie);

Pentru postul de nutriționist:

 • Diplomă de licenţă în specialitate;
 • Cerere de angajare;
 • Actul de identitate (copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Documente (copie) care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • Carnetul de muncă în copie sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverinţa medicală privind starea de sănătate, eliberată de medicul de familie;
 • Curriculum vitae;
 • Certificate naştere, certificate căsătorie (copie);

Candidaţii depun la biroul R.U.N.O.S. sau trimit pe adresa de e-mail: runos@spitalulmedias.ro documentele necesare înscrierii până la data de 25 Octombrie 2021 ora 15:00.

Selectarea dosarelor se afişează în data de 27 )ctombrie 2021 ora 15:00.

În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba interviu.

În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Mediaș, la numărul de telefon: 0372-699154.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze – anexa nr. 1;
 • Declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, anexa nr. 4 la prezentul anunţ;
 • Copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, anexa nr. 2 la prezentul anunţ;
 • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
 • Curriculum vitae, model comun european;
 • Declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu, anexa nr. 3 la prezentul anunţ;

Anexa 1 – Cerere

Anexa 2 – Declarație antecedente penale

Anexa 3 – Declarație carantină/izolare

Anexa 4 – Declarație prelucrare date

12 Oct 2021