LEGE nr. 95 din 14 Aprilie 2006
Privind reforma în domeniul sănătății

CONTRACT-CADRU
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

NORME METODOLOGIC
de aplicare în anul 2018 a Contractului-cadru

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003
Legea drepturilor pacientului

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003
Codul Muncii

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006
Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016
Privind achiziţiile publice