SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ organizează concursîn data 20.03.2023, orele 09.00 -proba scrisă, respectiv 24.03.2023, orele 09.00 – proba practică și interviul, la sediul unității din strada Cloșca nr.2, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, din statul de funcții:

  • 2 posturi de economiști
  • 3 posturi de registratori medicali
  • 1 post de magazioner

Concursul constă în următoarele etape:

  1. selectia dosarelor de înscriere: 15.03.2023, orele 15:00
  2. proba scrisă: 20.03.2023, orele 09:00
  3. interviul și proba practică: 24.03.2023, orele 09:00

Concursurile se vor susține la sediul unității: din localitatea Mediaș, str. Cloșca nr.2, județul Sibiu
Pentru a ocupa un post vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții generale de participare la concurs:

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post
  incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea infracțiunii sau fața de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice privind pregătirea profesională:

 • pentru posturile de economiști: diplomă de studii superioare de specialitate, 1 (unu) post cu vechime în funcția de economist la departamenul contabil de cel puțin 5 ani (avantaj experiență în domeniul bugetar) și 1 (unu) post fără vechime;
 • pentru posturile de registratori medicali: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă studii medii, curs/atestat de calculatoare, fără vechime;
 • pentru postul de magazioner: diploma de studii medii, carnet de șofer minim categoria B, fără vechime.

Principalele cerinţe: conform prevederilor din fişa postului. Fişele de post sunt afişate la sediul unităţii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun de luni – joi între orele 8.00-15.00, vineri între orele 8.00-12.00, termenul limită de depunere a dosarelor este data de 13.03.2023 (inclusiv), ora 14.00, la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Mediaș.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs (PDF, DOCX), conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr. 1336/2022;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unițătile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8.  certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice
  Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate
  presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilitați sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinței menționate la pct. 5 este prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.1336/2022.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

Documentul prevăzut la pct. 6 poate fi înlocuit cu o declaratie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la pct. 6, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.

Copiile de pe actele prevăzute la pct. 2-5, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Anunțul de concurs, bibliografia sunt afișate la avizier și pe site-ul unității www.spitalulmedias.ro

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Mediaș, str. Cloșca nr.2, telefon 0269/842550 int.154 – Birou Runos.

În cazul nepromovării concursului se vor elibera, pe baza unei cereri adresate conducerii, numai documentele depuse în original.

Depunerea corectă și completă a documentației din dosarul de concurs revine candidatului.

Dosarele depuse după termenul de depunere vor fi respinse.

Verificarea identității candidaților înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărții de identitate. După verificarea identității candidaților, ieșirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de către unul dintre membrii comisiei de concurs sau de către persoanele care asigură supravegherea.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, astfel încat să reflecte capacitatea de analiza și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul. În cazul unui număr mare de candidați înscriși, concursul pentru
ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se desfășoară în mai multe sesiuni, pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs. Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depași 3 ore.

După ora stabilită pentru începerea probei scrise este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricarei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a secretarului de concurs.

În sala în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizarii probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de informare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs, situație în care comisia de concurs elimina candidatul din sală.

Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe hârtia asigurată de unitate, purtând stampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în coltul din dreapta sus, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică stampila unității, cu excepția situației în care există un singur candidat pentru postul vacant, caz în care nu mai există obligația sigilării lucrării.

Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea acestora ori la expirarea timpului alocat probei scrise, și să semneze borderoul întocmit în acest sens.

Interviul se poate înregistra audio/video la solicitarea membrilor comisiei de concurs, cu aprobarea președintelui comisiei. Înregistrarea video este permisă numai cu acordul scris al candidaților, obținut în prealabil, cu respectarea datelor cu caracter personal.

Pentru fiecare probă a concursului se stabilește un punctaj de maximum 100 de puncte.

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Sunt declarați admiși la interviu și/sau proba practică candidații care au obținut mimimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la locul desfășurării concursului, cu mențiunea ,,admis’’ sau ,,respins’’.

Având în vedere prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), unitatea folosește, în toate etapele de desfășurare a concursului, numărul de înregistrare a cererii de înscriere de concurs, ca modalitate de identificare.

În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis, la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfaşurării primei probe a concursului.

Calendarul estimativ de desfășurare a concursului este:

27.02.2023 – 13.03.2023: depunerea dosarelor de concurs
15.03.2023 ora 15:00 – afișarea rezultatului selecției dosarelor
16.03.2023 ora 11:00 – depunerea eventualelor contestații la selecția dosarelor
17.03.2023 ora 15:00 – soluționarea eventualelor contestații la selecția dosarelor
20.03.2023 ora 09:00 – proba scrisă
21.03.2023 ora 13:00 – afișarea rezultatelor la proba scrisă
22.03.2023 ora 11:00 – depunerea eventualelor contestații la proba scrisă
23.03.2023 ora 15:00 – soluționarea eventualelor contestații
24.03.2023 ora 09:00 – proba practică și interviul
27.03.2023 ora 15:00 – afișarea rezultatelor la proba practică, interviu
28.03.2023 ora 11:00 – depunerea eventualelor contestații la proba practică, interviu
29.03.2023 ora 15:00 – soluționarea eventualelor contestații
30.03.2023 ora 14:00– afișarea rezultatelor finale concurs.

BIBLIOGRAFIE ECONOMIST

BIBLIOGRAFIE REGISTRATOR MEDICAL

BIBLIOGRAFIE MAGAZIONER

 

MANAGER,

NICORICI CONSTANTIN GHEORGHE

 

Șef birou R.U.N.O.S.

ec. Sanda Novac