PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL NOTA DE INFORMARE cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Spitalul Municipal Mediaș, având calitatea de operator de date cu caracter personal este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează, și implicit cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Spitalul Municipal Mediaș prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale pentru următoarele scopuri:

  • servicii medicale;
  • gestionarea activității de resurse umane;
  • sănătate și securitate în muncă;
  • gestiune economico-financiară și administrativă;
  • îndeplinirea obligațiilor legale ( raportare către instituții/organisme de stat);
  • monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private (supraveghere video).

În raport cu scopurile de mai sus, Spitalul Municipal Mediaș prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • numele și prenumele, semnătura, număr de telefon, codul numeric personal (CNP), seria și numarul actului de identitate (pașaport), data și locul nașterii, adresa (domiciliu/reședință), date din actele de stare civila, numele și prenumele membrilor de familie, cetățenie, sexul, imagine, date privind cazierul judiciar, date biometrice, date genetice, date privind starea de sănătate, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație militară, date bancare, etc.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală și alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: str. Cloșca nr. 2, prin utilizarea serviciilor de postă electronică la adresa: dpo@spitalulmedias.ro, prin fax la numărul: 0372.699.197.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1.

În acelasi timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care le-au fost încălcate.

FORMULARE DE EXERCITARE A DREPTURILOR DE CATRE PERSOANELE VIZATE

Regulament privind Prelucrarea datelor cu caracter personal

Soluţionarea cererilor privind utilizarea datelor cu caracter personal

Cerere privind accesul la datele prelucrate

Cerere privind ştergerea datelor personale prelucrate

Cerere privind restricţionarea prelucrării datelor personale

Cerere privind portabilitatea datelor personale

Cerere privind rectificarea datelor personale

Link-uri utile

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Bordul European de Protecția Datelor (EDPB)