SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi :

  • 1 post pe perioadă determinată de Medic specialist în specialitatea Obstetrică-Ginecologie

Dosarele se vor depune în termen de 10 zile de la publicarea anunțului la sediul unităţii împreună cu următoarele documente:

  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducerii unității;
  2. copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist;
  3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
  6. cazierul judiciar;
  7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  8. chitanţa de plată a taxei de concurs;
  9. copia actului de identitate în termen de valabilitate.

 

Taxa de concurs este de 50 lei şi se achită la sediul unităţii sau în contul unităţii deschis la Trezoreria Mediaş ROO6TREZ57721F330800XXXX.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, str. Cloşca nr. 2 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0269/842550 int.151

 

MANAGER,

NICORICI CONSTANTIN GHEORGHE